OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zawoja
z dnia 22 października 2018 roku,
w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowania zbiorowego


Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 z późn. zm.), Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego w sezonie 2018/2019 na terenie :


obwodu łowieckiego nr 212 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „KNIEJA" w Zawoi,
obwodu łowieckiego nr 191 — dzierżawionego Koło Łowieckie „JARZĄBEK" Białka — Grzechynia,
obwodu łowieckiego nr 211 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „SKALNIAK" w Juszczynie,
obwodu łowieckiego nr 192 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „BÓR" w Makowie Podhalańskim.
Szczegółowy plan przedstawiają załączniki do obwieszczenia.


Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja.
 

Do pobrania:

Opublikowano: 
poniedziałek, 22 Październik, 2018 - 16:00