OGŁOSZENIE

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO NAJMU

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 121 z późn. zm.), przeznacza do najmu opisany lokal użytkowy położony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu

Opis przedmiotu najmu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Okres najmu

Forma najmu

 

Działka nr 2094/6

Miejscowość – Skawica

Budynek o numerze porządkowy 448

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00034290/7

 

Lokal użytkowy

o pow. ogólnej 97,7 m² oraz pomieszczenie piwnic o pow. 11,5 m² mieszczące się w przyziemiu budynku nr 448

 

 

Przedmiotem najmu jest wydzielony lokal użytkowy o pow. ogólnej 97,7 m² w tym pomieszczenia samodzielne o pow. 74 m² i pomieszczenie wspólne o pow. 23,7 m2

oraz pomieszczenie piwnic o pow. 11,5 m2 mieszczące się w przyziemiu budynku nr 448 w Skawicy.

 

 

 

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/199/2008 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8354) działka nr 2094/6 znajduje się częściowo w jedn. 2UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

Wysokość czynszu miesięcznie

za lokal użytkowy wynosi 537,35 zł netto .

Czynsz za lokal użytkowy zostaje powiększony o obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana po 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS.

Ponadto ustala się miesięcznie czynsz za pomieszczenie piwnicy w wysokości 10 zł plus obowiązujący podatek VAT.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez najemcę działalności. Oprócz czynszu najemca jest zobowiązany do zapłaty:

c.o. /zaliczka/ 97,7 m² x 5,00 zł = 488,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

zimna woda - 5 zatrudnionych x 0,48 m³ x 4,57 za 1 m³ = 10,97 zł plus obowiązujący podatek VAT

ścieki - 5 zatrudnionych x 0,48 m ³ x 11,26 zł za 1 m³ = 27,02 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

Termin płatności z góry do 28 –go każdego miesiąca

 

 

Umowa najmu – 10 lata od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Anny Trawińskiej, prowadzącej podmiot leczniczy o nazwie „Ośrodek Zdrowia w Skawicy”,34-221 Skawica 448

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres 21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl

Opublikowano: 
środa, 5 Grudzień, 2018 - 18:30