OGŁOSZENIE

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości

nieprzekraczającej równowartości 15 000 euro

Nr RL.6140.22.2018.BZP

z dnia 5 grudnia 2018 roku

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 15 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 

Usługi w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zawoja pomocy lekarsko – weterynaryjnej.

 

Przedmiot zamówienia.

 1. Zamówienie obejmuje:

 • zapewnienie zwierzętom, których dotyczy zgłoszenie (tj. psy, koty, dzikie zwierzęta oraz zwierzęta gospodarskie) opieki weterynaryjnej i należnych warunków bytowych w trakcie opieki,

 • w razie potrzeby, przeprowadzanie obserwacji w kierunku wścieklizny,

 • wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji, odrobaczania, odpchlenia, szczepienia przeciwko wściekliźnie, a w razie potrzeby leczenia (w zależności od rokowań),

 • przyjmowania/odławiania zagubionych, zabłąkanych i porzuconych zwierząt z terenu Gminy Zawoja,

 • w przypadku zgłoszeń dotyczących zwierząt agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt rannych w wyniku wypadku niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do udzielenia im pomocy lub odłowienia przez uprawniony podmiot,

 • usypianie ślepych miotów zwierząt zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Zawoja,

 • całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

 • przekazanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należne warunki bytowe,

 • prowadzenie dokumentacji osób adoptujących lub odbierających zaginione zwierzęta,

 • zwrotu zwierząt ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich praw właścicielskich do zwierzęcia,

 • przekazywanie zwierząt do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, z którym Wykonawca lub gmina ma podpisaną umowę,

 • zgłaszanie do zakładu utylizacyjnego i zabezpieczanie zwłok zwierząt z dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz prywatnych posesji do czasu ich odbioru przez zakład utylizacyjny,

 • posiadanie umowy na odbiór padłych zwierząt z zakładem utylizacyjnym,

 • prowadzenie ewidencji wykazu osób zgłaszających,

 • wykonanie zabiegów kastracji samców i sterylizacji samic psów i kotów mieszkańców Gminy Zawoja,

 • składanie comiesięcznych raportów zawierających informacje o podjętych czynnościach wraz z załącznikami tj. kopie przekazania odpadów, karty adopcyjne, wnioski o sterylizację itp.

 

 1. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zadania własnego gminy, którego celem jest zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom.

 2. Realizacja zadania rozpoczyna się od 01.01.2019 r. a zakończy się z dniem 31.12.2019 roku.

 

 

 

Kryteria oceny ofert.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zapewni:

 • korzystną cenę,

 • jakość wykonania.

 

Oprócz ceny proszę również o dostarczenie:

 • oświadczenie Wykonawcy, że zwierzętom zostanie zapewniona opieka lekarza weterynarii,

 • oświadczenie o posiadanej umowie na odbiór padłych zwierząt,

 • kopia umowy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, jeśli posiada.

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 19 grudnia 2018 roku do godziny 13.00.

 

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

 • w formie pisemnej na adres: Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307,

W przypadku wybrania oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Opublikowano: 
środa, 5 Grudzień, 2018 - 18:45