Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do najmu opisany lokal użytkowy położony na nieruchomości stanowiącej  własność  Gminy Zawoja  

                                                            

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu

Opis przedmiotu najmu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób  jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Okres najmu

Forma najmu

 

Działka nr 2094/6

Miejscowość – Skawica

Budynek o numerze porządkowy 448

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00034290/7

 

Lokal użytkowy

o pow. ogólnej 50,5 m²        

 

 

Przedmiotem najmu jest  wydzielony lokal użytkowy o pow. ogólnej 50,5 m²               położony w budynku                        nr 448 w Skawicy z przeznaczeniem na prowadzenie świadczeń w zakresie obrotu lekami

tzw. Punkt Apteczny

 

 

 

 

 

Plan  zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                      Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja              z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 2094/6 znajduje się częściowo w jedn. 2UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym, częściowo 1KDG- tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

 Wysokość czynszu miesięcznie  

 za lokal użytkowy wynosi  762,00  zł netto . Czynsz za lokal użytkowy zostaje powiększony o  obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana po 1 stycznia każdego roku o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez najemcę działalności. Oprócz czynszu najemca jest zobowiązany do zapłaty opłat za media uiszczanych na zasadach określonych w umowie najmu tj.

c.o. /zaliczka/ 50,5 m² x 5,00 zł = 252,50 zł netto plus obowiązujący podatek VAT

zimna woda -  1 zatrudniony x  3 m³ x 4,57 za 1 m³ = 13,71 zł plus obowiązujący podatek VAT

ścieki  - 1 zatrudniony x 3 m ³ x 11,26  zł za 1 m³ = 33,78 zł plus obowiązujący podatek VAT

 

Termin płatności  z góry do  15 –tego każdego miesiąca

 

 

Umowa najmu                    5 lat  od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz Teresy Guzik  i Agaty Prokop jako wspólniczki spółki cywilnej pod firmą PUNKT APTECZNY                      z siedzibą w Krzeszowie

 

 

 

 

 

 Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres  21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl                                      

 

Opublikowano: 
czwartek, 31 Styczeń, 2019 - 07:45