Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  użyczenia  niżej opisaną nieruchomość stanowiącą  własność  Gminy Zawoja  

                                                            

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia

Opis przedmiotu użyczenia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób  jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu  użyczenia

Okres użyczenia

Cel przeznaczenia

 

Działka nr 24531/3

Miejscowość – Zawoja

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00029752/6

 

1,0656 ha

 

 

Przedmiotem  użyczenia jest nieruchomości zabudowana oznaczona nr działki ewid.  24531/3 położonej w Zawoi  . Na w/w nieruchomości znajduje się tzw. boisko sportowe i budynek socjalno-administracyjny nr 2075

 

 

Plan  zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zatwierdzony Uchwałą                  Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8355) działka nr 24531/3 znajduje się częściowo w jedn. 7UP – tereny zabudowy usługowej o charakterze publicznym,  częściowo  ZR – tereny zieleni naturalnej, częściowo 1KDG - tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

 Bezpłatne użyczenie.

 

 

 

umowa użyczenia na okres do 31.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność statutowa Babiogórskiego Centrum Sportu w Zawoi.

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres  21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl                                      

 

Opublikowano: 
czwartek, 31 Styczeń, 2019 - 07:45