Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Wójt Gminy Zawoja

 

     podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do spzedaży                       

1.Zakres ogłoszonego wykazu

Nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 1970/5, 2501/1, 2535/2, 1371/2 o łącznej pow. 0,1557 ha , położona w Skawicy, powiat Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00018760/5. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań

 

2.Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 18 grudnia 2015 r.  poz. 8346 ) działki niżej wymienione znajdują się w terenie oznaczonym symbolem  ;

działka nr ewid. 1970/5 – 23 MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej,

działka nr ewid. 2501/1 – częściowo 26MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej, częściowo 26KDD – tereny komunikacji,

      działka nr ewid. 2535/2 –16MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej,

oraz zgodnie z Uchwałą Nr XX/127/2008 Rady Gminy Zawoja z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica (opublik. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego dnia 28 kwietnia 2008 r. NR 267 poz. 1677) działka nr ewid. 1371/2 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem  4R – tereny rolnicze

3.Opis

Nieruchomość położona na terenie miejscowości Skawica, Gmina Zawoja.

Działka nr ewid. 2535/2 zabudowana była starym drewnianym budynkiem mieszkalno-gospodarczym, który uległ zawaleniu.

 4.Cena nieruchomości

Cena nieruchomości wynosi łącznie brutto 61.920,66 zł  w tym obowiązujący podatek od towarów i usług (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 % VAT tj. 11.578,66 zł). 

5.Forma sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin i miejsce przetargu zostaną podane w oddzielnym ogłoszeniu.

 

6.Postanowienia ogólne

Osoby , którym stosownie do zapisu  art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem , mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 , w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia                         6 maja 2019 r.

 

Bliższych informacji  w sprawie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307, pok.13  tel. (033) 87 75 015 wew. 113  w godzinach pracy urzędu.

 Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21 marca 2019 r. do dnia                12 kwietnia 2019 r.

Opublikowano: 
środa, 20 Marzec, 2019 - 12:15