WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.), przeznacza do dzierżawy na okres 10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Zawoja

Oznaczenie nieruchomości

wg. księgi wieczystej

Powierzchnia

Opis przedmiotu dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób  jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu  dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

 

Działka nr 7857

Miejscowość – Skawica

Własność Gmina Zawoja

Nr KR1B/00031936/7

 

0,0110 ha

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości zabudowana budynkiem oznaczona nr działki ewid.  7857 położonej w Skawicy  z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

 

 

 

 

Plan  zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica zatwierdzony Uchwałą                  Nr XIII/199/2015 Rady Gminy Zawoja                z dnia 26 listopada 2015 r. opublikowany w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 18 grudnia 2015 r. poz. 8346) działka nr 7857 znajduje się częściowo w jedn. 2KP- tereny parkingów, częściowo 1KDG, 23KDD - tereny dróg publicznych.

 

 

 

 

 Wysokość czynszu miesięcznie wynosi  140,00 zł  plus obowiązujący podatek VAT. Ustalona stawka będzie rewaloryzowana corocznie począwszy od 1 stycznia 2020 r.            o wskaźnik inflacji ustalony przez GUS. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu na podstawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zawoja lub innych przepisów określających wysokość czynszu.

Czynsz nie obejmuje podatków od nieruchomości i innych opłat wynikających z prowadzonej przez dzierżawcę działalności.

Termin płatności – z góry do 15 - tego każdego miesiąca

 

 

 

Umowa dzierżawy    10 lat                od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezprzetargowo na rzecz  Spółki z o.o.

pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE KOMATEX SP. Z O.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja na okres  21 dni oraz informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie          w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.zawoja.ug.pl                                      

Opublikowano: 
środa, 10 Kwiecień, 2019 - 10:15