OTWARTY  KONKURS OFERT

 Na  podstawie  art. 11 i art. 13 ustawy  z dnia   24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr  XXXVIII/371/2017 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia  26 października  2017 r.  w sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Zawoja   z organizacjami  pozarządowymi   i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku   publicznego    na rok   2018.

WÓJT GMINY  ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs   ofert  na  realizację  zadań   publicznych  Gminy  Zawoja   w 2018 r. w  zakresie:

  1. Rodzaje  zadań  i wysokość środków  publicznych  przeznaczonych  na ich realizację:

EKOLOGIA I OCHRONA  ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO

DZIAŁALNOŚĆ  NA RZECZ  DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM   WYPOCZYNKU DZIECI  I MŁODZIEŻY

ZAWIADOMIENIE

w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwołuję

XLI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Filmy:

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Zawoja ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 9 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS