Urząd Gminy w Zawoi informuje ,że w dniu 26 września 2017 roku w godzinach od 8.00 do 11.00 pracownicy ZUS Oddział Chrzanów będą pełnić dyżur w Urzędzie Gminy Zawoja pokój Nr 15.

Dyżur będzie związany z wejściem w życie od 1.10.2017r. przepisów obniżających wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedstawiciel ZUS:

  • wyjaśni zasady przyznawania emerytury,
  • przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę
  •  wyjaśni jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości
  • przyjmie wnioski

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa.

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Obszar: zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich. Przekroczone zostaną stany ostrzegawcze w kolejnych profilach wodowskazowych oraz stany alarmowe - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach i zlewniach zurbanizowanych na terenie województwa. Przekroczeniu ulegnie także stan alarmowy w profilu Jawiszowice na Wiśle.

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 września do 30 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Do pobrania:

  1. Komunikat
  2. Wskazówki dla mieszkańców

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

 Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.09.2017 do godz. 06:00 dnia 14.09.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 35 mm.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” Skawica z siedzibą w Skawicy 278, 34-221 Skawica – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

  1. Rodzaj  zadania: Kultura fizyczna  sport  i rekreacja 
  2. Tytuł zadania publicznego:

„ Przebudowa boksów dla zawodników rezerwowych - LKS „Huragan”

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Przedmiotem I przetargu  jest nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 14901/3 o pow.0,0480 ha , położona w Zawoi, powiat Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00030600/6. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS