O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Zawoja przypomina, że do  końca 2017 roku dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego - którym jest najczęściej koło łowieckie - zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku szkód wyrządzonych na działkach budowlanych podmiotem uprawnionym do szacowania szkód jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku, spowodują że za w/w szkody odpowiadać będzie Skarb Państwa, a dzierżawca bądź zarządca wyłącznie za szkody powstałe przy wykonywaniu polowania. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów powinien złożyć do właściwego wojewody ewentualnie wójta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Wzory druków niezbędnych do zgłoszenia szkody znajdują się do pobrania na stronie Urzędu Gminy: http://www.zawoja.ug.pl/node/2585 Jednocześnie przypomina się, że Ustawa Prawo łowieckie nakłada na właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych powinność współdziałania, zgodnie z potrzebami, w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 4 grudnia 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZŁOTE GODY W GMINIE ZAWOJA

Jak co roku w naszej gminie odbyła się uroczystość Złotych Godów, na którą przybyły zaproszone przez Wójta Gminy Marcina Pająka pary małżeńskie obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego. W tym roku uroczystość ta odbyła się 29 listopada 2017 r. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Zawoi Centrum w intencji Jubilatów odprawioną przez księży proboszczów: Ryszarda Więcka z Zawoi Centrum, ojca Jakuba Jaroszewicza z Zawoi Przysłop oraz Krzysztofa Strzelczyka ze Skawicy, którzy po zakończeniu nabożeństwa wręczyli Jubilatom listy gratulacyjne od metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Pensjonacie „BESKID” w Zawoi Wilcznej. Wójt, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał odznaczenia Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie wręczając jednocześnie listy gratulacyjne i upominki od władz samorządowych. Całość uroczystości uświetnił występ zespołu "JUZYNA" z Zawoi.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady śniegu i oblodzenie
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 00:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 30 cm. Największe opady prognozowane są w czwartek nad ranem i w dzień. Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie do -2°C.

Ogłoszenie  o naborze  do komisji  oceniającej  oferty

w ramach  otwartego  konkursu ofert

 

 Na  podstawie  art.  15 ust. 2d ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego i  wolontariacie  ( t.j.  Dz. U. z 2016 r.  poz.  1817 z późn.zm.) Wójt  Gminy  Zawoja ogłasza  nabór   do komisji  konkursowej  oraz zaprasza  osoby reprezentujące organizacje   pozarządowe lub podmioty, o których  mowa   w art. 3  ust. 3  w/w  do udziału w pracach  komisji konkursowej  oceniającej  oferty w ramach otwartego  konkursu na realizację  zadań  publicznych  Gminy  Zawoja   w 2018 roku we współpracy   z organizacjami   pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego z dziedzin:

 1.  KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA   
 2.  EKOLOGIA I OCHRONA  ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO
 3. DZIAŁALNOŚĆ  NA RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 4. PODTRZYMYWANIE  I UPOWSZECHNIANIE  TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI  ORAZ  ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
 5. RATOWNICTWO  I  OCHRONA  LUDNOŚCI
 6. OCHRONY  I PROMOCJI  ZDROWIA
 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  DZIECI   I MŁODZIEŻY W TYM  WYPOCZYNKU  DZIECI I MŁODZIEŻY

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr  XXXVIII/371/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 r. w dziedzinach:

 1. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 2. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 4. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
 5. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
 6. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 29.11.2017 do godz. 10:00 dnia 29.11.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadow marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujących gołoledź.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz URZĄD GMINY w ZAWOI

 

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców Gminy Zawoja
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

29 listopada 2017 roku (środa)

godz. 12.30-15.00

miejsce:
 budynek Urzędu Gminy Zawoja,

Zawoja 1307.

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

 • preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS