O G Ł O S Z E N I E                 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn.  Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości, że w  siedzibie urzędu został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 1910/2, 1911, 1912/6 położonych w Zawoi, przeznaczonej w części do oddania w najem  na cele handlowo-usługowe.

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW !
DOTYCZY ZMIANY  TERMINÓW  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2012 ROKU


Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.Nr 291 poz. 1707) zmieniono ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52 poz. 379 z póź. zm.) wprowadzając nowe terminy składania wniosków i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”  zaprasza Beneficjentów ubiegających się o środki pomocowe w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego. Wparcie udzielane będzie od 9.00 do 15.00 na terenie urzędów gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce.

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

Prezes Zarządu

O G Ł O S Z E N I E


                     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  –  
Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntu.

Opis nieruchomości :
1.    Oznaczenie działki –  nr ewid. 2037/1 o pow. ogólnej 0,2782 ha
2.    Księga Wieczysta Nr KR1B/00030600/6 – własność Gmina Zawoja.

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)  – 

Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowych dzierżawców gruntu.

 

Opis nieruchomości :

Do pobrania:

  • Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem - [Pobierz]

INFORMACJA O ZAMIARZE DOKONANIA PODZIAŁU NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ NA TERENIE SKAWICY O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM PRZY DRODZE POWIATOWEJ REALACJI SKAWICA-ROTNIA-JUSZCZYN.


          Na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póz. zm.)Wójt Gminy Zawoja  informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działki ewid. :

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 30.12.2011 roku tj. piątek

Urząd Gminy Zawoja jest czynny do godziny 13.30.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS