I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Zawoja informuje mieszkańców sołectwa Zawoja Centrum o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy urzędowej przysiółka Burdele.

Konsultacje odbędą się na zebraniu wiejskim w dniu 8 marca 2017 r. o godzinie 18°° w sali budynku Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

Marcin Pająk

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.20.2017.KM

Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.

 

Gmina Zawoja z siedzibą w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

Zamówienie jest udzielane bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 - ze zm.)

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja.

W ramach zamówienia zostaną wykonane czynności:

- analiza stanu nieruchomości;

-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 22.02.2017 – 24.02.2017r. w budynku Starostwa Powiatowego /ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka/. Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 10.02.2017 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 21 lutego 2017 roku o godz. 18:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 14:30 (zmiana godz. z 13:30)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 10:00

na działkach ewidencyjnych nr 2072/2, 2076/4 i 2319

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 23 lutego 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Zawoja”

 

I. Opis zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w kilometrażu  0 +775 (strona lewa odcinek ref. 070)  w m. Zawoja i w kilometrażu  0+845 (strona prawa odcinek ref. 070) w m. Zawoja oraz w kilometrażu 3+600 (strona prawa odc. 010) w m. Skawica”

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 8 lutego 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS