ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

 

w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

16 listopada Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie obejmuje powiaty: wadowicki, suski, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski grodzki oraz ziemski, limanowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski grodzki oraz ziemski, wielicki.

Odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma zostać przeprowadzony do końca sezonu gospodarczego, czyli do 31 marca przyszłego roku.

Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a właściwym dzierżawcą lub zarządcą danego obwodu łowieckiego.

Treść rozporządzenia w załączniku poniżej.

  1. Rozporządzenie Wojewody

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

 

zwołuję

XXXIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Uruchomienie  płatności kartą  płatniczą, telefonem w  Urzędzie  Gminy.

 

Od 20 listopada br. w Urzędzie Gminy Zawoja można dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej  lub telefonu komórkowego.

Gmina Zawoja przystąpiła do Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Udział w programie jest dla urzędu bezpłatny również klienci urzędu nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji. Płatności mogą być dokonywane z wykorzystaniem terminala POS oraz płatność telefonem z wykorzystaniem panelu WebPOS oraz aplikacji  banku.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ZAWOJA 2017/2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 21 listopada 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja

Ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą

Uchwałą nr XXXVIII/374/2017

Rady Gminy Zawoja  z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacyjnego.

Nabór projektów do aktualizacji

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023

 

Od dnia 20 listopada 2017 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają również możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

e-Składka – proste płatności do ZUS

 

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS