Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.04.2017 do godz. 23:00 dnia 05.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Zawoja informuje mieszkańców sołectwa Zawoja Centrum o wynikach przeprowadzonego w dniu 8 marca 2017 r. konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy urzędowej przysiółka Burdele.

Pytanie 1: Czy jest Pan(Pani) za zniesieniem nazwy urzędowej przysiółka Burdele – ilość głosów:

za – 2 osoby

przeciw – 7 osób

wstrzymujących – 11 osób

WÓJT GMINY ZAWOJA

Marcin Pająk

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 marca 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • są obywatelami polskimi,
  • posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  • nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

 

1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020

Wymiar czasu pracy: 2 x 1 pełny etat

KOMUNIKAT

W sprawie przeprowadzenia wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji grutów i budynków.

 

Na zlecenie Powiatu Suskiego Firma MGGP S.A. w Tarnowie realizuje w okresie styczeń 2017 - styczeń 2018 prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skawica, w gminie Zawoja.

 

Wykonawca prac informuje, że od dnia 27 marca 2017r. pracownicy Firmy MGGP S.A. rozpoczną prace polegające na wywiadzie terenowym w każdej posesji, mającym na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach i lokalach oraz użytkach gruntowych zabudowanych, a także pomiar budynków oraz stan użytkowania.

 

W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umożliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie opracowana baza danych o działkach, użytkach i budynkach dla obrębu Skawica.

 

Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz. U. 2016r. poz. 1034) i zostaną one wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni

Adres:

34-222 Zawoja

dla której organem prowadzącym jest Gmina Zawoja

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O premię będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy oraz małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie może być przyznane również tym, którzykorzystają z „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć jednak wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro

Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski

 

Od 30 marca ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż10 tys. euro i który ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS