WÓJT GMINY ZAWOJA 

 

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica

Spotkanie szkoleniowo - warsztatowe

dla Beneficjentów

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu dla beneficjentów z zakresu wypełniania:

a) wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 15 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pl do dnia 14  lutego 2018 r.

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 07.03.2018 – 09.03.2018 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego, ul. Płk. T. Semika 1 w Suchej Beskidzkiej.

Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 19.02.2018 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

KONKURS ‘’ WARTO BEZGOTÓWKOWO’’

Informujemy, że  Urząd  Gminy  Zawoja  uczestniczy  w  Konkursie  promującym  płatności  bezgotówkowe w Urzędach pod hasłem. „ Warto  bezgotówkowo” organizowanego   przez  Krajową  Izbę  Rozliczeniową  pod honorowym patronatem  Ministerstwa  Rozwoju.

Celem  konkursu  jest  wspieranie   wizerunku urzędu  jako  miejsca  udostępniającego  nowoczesne formy  płatności.

Konkurs jest realizowany  od  01 stycznia    2018 r. do  31 marca  2018 r.

W Konkursie zwyciężą  urzędy z największym  wskaźnikiem   udziału płatności  zrealizowanych w terminalach  POS w ogólnej liczbie  wykonanych  transakcji  na rzecz urzędu  ( gotówkowych i bezgotówkowych ) w czasie  trwania  konkursu.

Gminy, które zwycięża  otrzymają  cenne nagrody  - nowoczesne  pakiety cyfrowe, które  zostaną przekazane  wskazanym  jednostkom edukacyjny na  terenie Gminy.

Zapraszamy   wszystkich  mieszkańców do dokonywania  płatności  bezgotówkowych - kartą płatniczą  lub  telefonem komórkowym.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

HARMONOGRAM: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica – Gmina Zawoja”

OTWARTY  KONKURS OFERT

 Na  podstawie  art. 11 i art. 13 ustawy  z dnia   24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr  XXXVIII/371/2017 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia  26 października  2017 r.  w sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Zawoja   z organizacjami  pozarządowymi   i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku   publicznego    na rok   2018.

WÓJT GMINY  ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs   ofert  na  realizację  zadań   publicznych  Gminy  Zawoja   w 2018 r. w  zakresie:

  1. Rodzaje  zadań  i wysokość środków  publicznych  przeznaczonych  na ich realizację:

EKOLOGIA I OCHRONA  ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO

DZIAŁALNOŚĆ  NA RZECZ  DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM   WYPOCZYNKU DZIECI  I MŁODZIEŻY

ZAWIADOMIENIE

w sprawie: uchwalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zwołuję

XLI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY ZAWOJA

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS