Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminach...

Szanowni Państwo,

 

W związku z ogłoszeniem naboru do Projektu "Małopolska Niania 2.0" w załączeniu przesyłam pismo dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani dla rodziców dzieci w wieku do lat 3.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o naborze do Projektu w taki sposób, aby dotarła ona do możliwie najszerszego grona odbiorców Projektu, w tym do rodziców z niepełnosprawnością lub wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

W załączeniu przesyłam Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, wzór wniosku o przyznanie wsparcia, Listę gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, wzór Promesy przyznania Grantu, wzór Umowy o powierzenie Grantu oraz wzór umowy uaktywniającej zawieranej z nianią.

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019.

Małopolska Nagroda Gospodarcza jest przyznawana, jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie...

Na Placu Św. Jana Pawła II w Skawicy w dniu 3 maja  2019 r. odbyły się gminne obchody 228 rocznicy uchwalenia  Konstytucji  3 maja,  uczestniczyli w niej  Senator RP  Andrzej Pająk, Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, radni Rady Gminy Zawoja  wraz  z Przewodniczącym Rady Gminy  Zawoja  Stanisławem Zajda, delegacje  szkół i instytucji oraz mieszkańcy  Gminy Zawoja.

 Okolicznościowe przemówienia  wygłosili senator RP Andrzej Pająk  oraz  Wójt  Gminy  Zawoja Marcin Pająk. Delegacje  samorządowe  oraz przedstawiciele  instytucji i szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem  Pamięci  Pokoleń, a uczniowie z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skawicy   zaprezentowali   program artystyczny.

Następnie  odbyła się uroczysta  Msza Św. w Kościele Parafialnym  pw. Matki  Bożej  Częstochowskiej  w Skawicy   w intencji  Ojczyzny . Mszę św. celebrował  proboszcz parafii   ks. Edward Łatka  oraz ks. Kazimierz  Buba.  Całość uroczystości uświetnił występ Orkiestry Dętej ze Skawicy.

  

Szanowni Państwo,

w dniach 6-7 maja 2019r. zostanie uruchomiona nowa usługa Dopisz się do spisu wyborców. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się poniższymi informacjami.

W formularzu użytkownik podaje adres e-mail z prośbą o przesłanie powiadomienia o dopisanie do spisu wyborców. Po analizie otrzymanego wniosku należy powiadomić wyborcę o rezultacie weryfikacji. Informacje o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców lub odmowie dopisania do spisu należy przesłać na adres e-mail, który wyborca wskazał w przesłanym wniosku.
Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku odmowy dopisania lub konieczności uzupełnienia przez użytkownika wniosku.

Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników.

Jeżli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu: +48 22 245 54 44 lub zwrotnie na adres e-mail:sekretariat.DRUC@mc.gov.pl

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS