ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja

ogłasza nabór wniosków

na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży gminy Zawoja

 

1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

2.  Wnioski ( do pobrania w biurze obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl; w Szkołach na terenie Gminy Zawoja) złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

3.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Zawoja  z dnia 07.03.2016 r.

4.  Do wniosku należy dołączyć:

- informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach i zajmowane miejsca za rok 2016.

5.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

OGŁOSZENIE

Poszukujemy właściciela psa znalezionego w Zawoi Górnej.

Informacji na jego temat udziela Gabinet Weterynaryjny w Zawoi pod nr telefonu

33 8775 050 lub 602 192 467

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonania poniższego zamówienia.

 

Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Czatoża Piwniczki Markowa" 441074 K  w Zawoi  w km 0+174 " działka nr ewid . 23580, na potoku Urwisko

 

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.26.2017.KM

- Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.

 

Gmina Zawoja z siedzibą w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

Zamówienie jest udzielane bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 - ze zm.)

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja.

W ramach zamówienia zostaną wykonane czynności:

- analiza stanu nieruchomości;

-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

ZAWIADOMIENIE

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 14 marca 2017 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS