Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 4 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego będzie prowadzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Zawojak” z siedzibą w Zawoi 35A, 34-222 Zawoja – zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

zwołuję

XL SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

KONKURS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w związku z realizacją projektu "Od małego do dużego uczę się pomagać na całego" w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO

W dniu 13 grudnia 2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZAWOJAK” z siedzibą w Zawoi 35A, 34-222 Zawoja uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym UKS Zawojak w Zawoi”. Informuję, że w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 13 grudnia 2017 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Zawoja ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

 

Stanowisko pracy: młodszy referent w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Zawoja w wymiarze 1 etat.

 

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zawoja  o konkursie na realizację projektów  służących  rozwojowi sportu na terenie  Gminy  Zawoja  realizowanych   w roku 2018.

 

Działając na podstawie § 7 .1.  Uchwały Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października  2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu  udzielania  i rozliczania   dotacji  służących  sprzyjaniu  rozwojowi  sportu  oraz  kontroli  ich wykorzystania, Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na realizację projektów służących  rozwojowi  sportu.

INFORMACJA

 

Zgodnie z art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami)informuję, że w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja nr 624/17, znak: WA.6740.1.243.2017.AWS.AZL zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. budowa stacji paliw: budynku pawilonu, wiaty z dystrybutorami, podziemnych zbiorników na paliwo płynne (o pojemności 80 m3) i gaz propan-butan (o pojemności 15 m3), infrastruktury towarzyszącej (stanowisko: czyszczenia, na kompresor, na odkurzacz) samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej na trzy stanowiska (obieg zamknięty) oraz budynku handlowego (II etap); budowa miejsc postojowych oraz układu komunikacji wewnętrznej; pylonu cenowego i masztów flagowych; budowa zbiornika przeciwpożarowego (o pojemności 200 m3), muru oporowego (o wysokości od 1,5m do 3,5 m na długości 58,41m wzdłuż granic działek ewid. nr 2616/4 i 2626/5 oraz o wysokości 3,5m na długości 56,84m; 7,92m i 4,39m od strony działki ewid. nr 23605/15) oraz zbiornika na nieczystości ciekłe (o pojemności 9 m3); budowa instalacji wewnętrznych: wod-kan, co., elektrycznej, wentylacyjnej; budowa instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, paliwowej; na działkach ewid. nr: 2611/17, 2616/3, 2624/2, 2624/4, 2626/1, 2626/2, 2626/4, 2628/1, 2629/2, 23605/15- obręb Zawoja,która dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 104 w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 17.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS