Ogłoszenie  o naborze  do komisji  oceniającej  oferty

w ramach  otwartego  konkursu ofert

 

 Na  podstawie  art.  15 ust. 2d ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego i  wolontariacie  ( t.j.  Dz. U. z 2016 r.  poz.  1817 z późn.zm.) Wójt  Gminy  Zawoja ogłasza  nabór   do komisji  konkursowej  oraz zaprasza  osoby reprezentujące organizacje   pozarządowe lub podmioty, o których  mowa   w art. 3  ust. 3  w/w  do udziału w pracach  komisji konkursowej  oceniającej  oferty w ramach otwartego  konkursu na realizację  zadań  publicznych  Gminy  Zawoja   w 2018 roku we współpracy   z organizacjami   pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego z dziedzin:

 1.  KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA   
 2.  EKOLOGIA I OCHRONA  ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO
 3. DZIAŁALNOŚĆ  NA RZECZ  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 4. PODTRZYMYWANIE  I UPOWSZECHNIANIE  TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI  ORAZ  ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
 5. RATOWNICTWO  I  OCHRONA  LUDNOŚCI
 6. OCHRONY  I PROMOCJI  ZDROWIA
 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ  DZIECI   I MŁODZIEŻY W TYM  WYPOCZYNKU  DZIECI I MŁODZIEŻY

OTWARTY KONKURS OFERT

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Uchwały Nr  XXXVIII/371/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2018 r. w dziedzinach:

 1. KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
 2. EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
 3. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 4. PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ
 5. RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
 6. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

Szkolenia za bony w Małopolsce

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują.  Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie : https://www.pociagdokariery.pl

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz URZĄD GMINY w ZAWOI

 

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców Gminy Zawoja
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

29 listopada 2017 roku (środa)

godz. 12.30-15.00

miejsce:
 budynek Urzędu Gminy Zawoja,

Zawoja 1307.

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

 • preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

 

w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

16 listopada Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie obejmuje powiaty: wadowicki, suski, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski grodzki oraz ziemski, limanowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski grodzki oraz ziemski, wielicki.

Odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma zostać przeprowadzony do końca sezonu gospodarczego, czyli do 31 marca przyszłego roku.

Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a właściwym dzierżawcą lub zarządcą danego obwodu łowieckiego.

Treść rozporządzenia w załączniku poniżej.

 1. Rozporządzenie Wojewody

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

 

zwołuję

XXXIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Uruchomienie  płatności kartą  płatniczą, telefonem w  Urzędzie  Gminy.

 

Od 20 listopada br. w Urzędzie Gminy Zawoja można dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej  lub telefonu komórkowego.

Gmina Zawoja przystąpiła do Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Udział w programie jest dla urzędu bezpłatny również klienci urzędu nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji. Płatności mogą być dokonywane z wykorzystaniem terminala POS oraz płatność telefonem z wykorzystaniem panelu WebPOS oraz aplikacji  banku.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ZAWOJA 2017/2018

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS