Prawie 500 przeszkolonych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej,
800 ochotników zakwalifikowanych na szkolenia, ponad 1200 wniosków złożonych w Wojskowych Komendach Uzupełnień w całym województwie – to bilans pierwszego roku funkcjonowania 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ludowy  Klub Sportowy  „ NAROŻE”   z siedzibą  w Juszczynie   złożył   wniosek   o przyznanie  dotacji  na wsparcie  projektu  z zakresu  sportu.

Informuję, że w terminie  7 dni od  dnia zamieszczenia oferty tj.   do dnia 31 stycznia   2019 r., każdy  może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja,  pocztą  tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307  lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem  „ Uwagi   dotyczące  oferty na realizację  zadania  publicznego z zakresu   sportu”.

 

Do tut. Urzędu  od   Stowarzyszenia  Adventure  z siedzibą  w  Krakowie  ul. Lubuska  nr 1 30 630 Kraków    uproszczona  ofertę  na  realizację  zadania   publicznego  pn. „ Mistrzostwa  Europy w Rajdach  Przygodowych  - Adventure Trophy 2019”. Informuję, że w terminie  7 dni od  dnia zamieszczenia oferty tj.   do dnia 01 lutego  2019 r., każdy  może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja,  pocztą  tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307  lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem  „ Uwagi   dotyczące  oferty na realizację  zadania  publicznego”.

Szanowni Państwo, 

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, iż:

  1. Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2019 roku  www.malopolska.pl/srodowisko.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi SKAWICA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), a także w związku z uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XLI/411/2018 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica przyjętego Uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XIII/119/2015 w dniu 26 listopada 2015 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi ZAWOJA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zmianami), a także w związku z uchwałami Rady Gminy Zawoja Nr XXI/206/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. oraz Uchwalą Nr XXI/207/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja przyjętego Uchwałą Rady Gminy Zawoja Nr XIII/120/2015 w dniu 26 listopada 2015 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko .
 

W ogłoszeniu z dnia 17.01.2019r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na Środowisko omyłkowo podano termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami w dniu 23.01.2019r.

Prawidłowy termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami to 31.01.2019r. początek o godz.1130. Dyskusja publiczna odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z  2018 r. poz. 2246), informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem powyższej zmiany w życie rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

więcej informacji na stronie:  https://www.wfos.krakow.pl/wznowienie-naboru-program-czyste-powietrze/

Zjawisko:Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz.22:00 dnia 21.01.2019 do godz. 09:00 dnia 22.01.2019

Obszar: powiaty:suski

Przebieg: Prognozuję się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16°C do -14°C, lokalnie spadek temperatury do -20°C. Wiatr o średniej prędkości od 5km/h do 10km/h.

Zjawisko:Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz.13:30 dnia 18.01.2019 do godz. 21:00 dnia 18.01.2019

Obszar: powiaty:bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, golicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Przebieg: W godzinach popołudniowych i wieczornych po osłabnięciu prędkości wiatru prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°, temperatura gruntu około -5°C

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS