Urząd Gminy Zawoja na podstawie otrzymanej informacji od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wadowicach informuje, iż w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie wykonywana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów na obszarze całego województwa oraz jej ręczne wyłożenie.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 19 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 21:00 dnia 17.04.2017 do godz. 21:00 dnia 19.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm, lokalnie do 40 cm.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 13 kwietnia 2017 roku o godz.  830

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

Punkt Konsultacyjny w Gminie Zawoja

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki finansowe na utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców naszej Gminy. Celem działalności Punktu będzie wsparcie w zakresie specjalistycznego poradnictwa tj. dostępu do pomocy psychologa, mediatora, psychoterapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychiatry. Wszystkie konsultacje  oraz działania wspomagające i terapeutyczne będą świadczone bezpłatnie,  w godzinach pracy specjalistów. Siedziba Punktu to budynek   Wspólnoty Gruntowo- Leśnej Osób Uprawnionych, Zawoja 129, znajdujący się  naprzeciwko kościoław Zawoi Centrum.

 Z usług Punktu mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:

  • rodziny i osoby dotknięte przemocą i jej skutkami,
  • rodziny dysfunkcyjne,
  • rodziny w kryzysie,
  • osoby uzależnione oraz ich rodziny,
  • osoby po próbach samobójczych oraz ich rodziny,
  • osoby przeżywające trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
  • osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,

Wszelkie informacje o dyżurach specjalistów udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że od miesiąca kwietnia 2017r. obowiązują nowe karty zgłoszenia dzieci korzystających ze Świetlicy Środowiskowej zarówno w Zawoi, jak i w Skawicy. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do rodziców o zgłaszanie się do wychowawców w placówkach, celem zapisania dzieci na zajęcia i weryfikacji danych osób korzystających z tej formy wsparcia. Informujemy również, że tworzony będzie plan pracy świetlic na okres wakacji. Dlatego też chcielibyśmy określić grupy osób korzystających, celem stworzenia atrakcyjnego planu zajęć dedykowany dzieciom na okres wakacyjny. Termin dokonywania zgłoszeń upływa 28.04.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że jest możliwość odbycia praktyk studenckich w Świetlicach Środowiskowych działających w Zawoi oraz w Skawicy. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałaby poznać specyfikę pracy z dzieckiem, realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych oraz  uczestniczyć w organizacji pracy naszych placówki. Podania należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

 

Do pobrania:

- Treść Rozporządzenia

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS