ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 21 listopada 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja

Ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą

Uchwałą nr XXXVIII/374/2017

Rady Gminy Zawoja  z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacyjnego.

Nabór projektów do aktualizacji

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023

 

Od dnia 20 listopada 2017 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają również możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

e-Składka – proste płatności do ZUS

 

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Gmina Zawoja w związku z realizacją projektu budowy zrównoważonych ścieżek rowerowych typu „Singletrack” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, w dniu 18.10.2017 rozpoczęła  prace budowlane w rejonie Mosornego Gronia i Przełęczy Jałowieckiej. Zakres prac planowanych do zrealizowanie obejmuje m.in.: wytyczenie i oznaczenie przebiegu projektowanych szlaków turystycznych, roboty ziemne, oznakowanie tras i dojazdów. Termin ukończenia powyższych robót przewidywany jest na 15.09.2018 r.

       

W ramach powyższego projektu zaplanowano również budowę Centrum Integracji Rowerzystów przy Centrum Górskim „Korona Ziemi”, które ma stanowić miejsce odpoczynku i rekreacji dla rowerzystów korzystających z tras granicznych ścieżek rowerowych. Rozpoczęcie prac nad powyższą bazą dla rowerzystów planuje się w miesiącu listopad 2018. 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 15 listopada 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

 

w dniu 16 listopada 2017 roku o godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS