Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.04.2017 do godz. 23:00 dnia 05.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Zawoja informuje mieszkańców sołectwa Zawoja Centrum o wynikach przeprowadzonego w dniu 8 marca 2017 r. konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy urzędowej przysiółka Burdele.

Pytanie 1: Czy jest Pan(Pani) za zniesieniem nazwy urzędowej przysiółka Burdele – ilość głosów:

za – 2 osoby

przeciw – 7 osób

wstrzymujących – 11 osób

WÓJT GMINY ZAWOJA

Marcin Pająk

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 marca 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • są obywatelami polskimi,
  • posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  • nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

 

1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020

Wymiar czasu pracy: 2 x 1 pełny etat

KOMUNIKAT

W sprawie przeprowadzenia wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji grutów i budynków.

 

Na zlecenie Powiatu Suskiego Firma MGGP S.A. w Tarnowie realizuje w okresie styczeń 2017 - styczeń 2018 prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skawica, w gminie Zawoja.

 

Wykonawca prac informuje, że od dnia 27 marca 2017r. pracownicy Firmy MGGP S.A. rozpoczną prace polegające na wywiadzie terenowym w każdej posesji, mającym na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach i lokalach oraz użytkach gruntowych zabudowanych, a także pomiar budynków oraz stan użytkowania.

 

W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umożliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie opracowana baza danych o działkach, użytkach i budynkach dla obrębu Skawica.

 

Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz. U. 2016r. poz. 1034) i zostaną one wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni

Adres:

34-222 Zawoja

dla której organem prowadzącym jest Gmina Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS