ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 14:30 (zmiana godz. z 13:30)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 10:00

na działkach ewidencyjnych nr 2072/2, 2076/4 i 2319

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 23 lutego 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych na terenie Gminy Zawoja”

 

I. Opis zamierzenia inwestycyjnego:

Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej 957 w kilometrażu  0 +775 (strona lewa odcinek ref. 070)  w m. Zawoja i w kilometrażu  0+845 (strona prawa odcinek ref. 070) w m. Zawoja oraz w kilometrażu 3+600 (strona prawa odc. 010) w m. Skawica”

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 lutego 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

      Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 8 lutego 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 1 lutego 2017 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami

W szczególności prosi się o nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się z niego. Pozostawione bez opieki i dozoru wałęsające się psy, łącząc się w watahy sieją spustoszenie wśród zwierzyny leśnej schodzącej z lasów w kierunku zabudowań ludzkich w poszukiwaniu pokarmu.  Takie zwierzęta stwarzają zagrożenie także dla dzieci idących do szkoły oraz osób starszych, które praktycznie nie mają możliwości obrony przed atakującym zwierzęciem. W przypadku schwytania takiego psa to właściciel ponosi koszty jego wyłapania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia, ponadto osoby, które wypuszczają psy bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna podlegają karze aresztu lub grzywny.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS