Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 17:00 dnia 23.10.2018 do godz. 18:00 dnia 24.10.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion północny

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu w nocy skręcający na północno-zachodni.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zawoja
z dnia 22 października 2018 roku,
w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowania zbiorowego


Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 z późn. zm.), Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego w sezonie 2018/2019 na terenie :


obwodu łowieckiego nr 212 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „KNIEJA" w Zawoi,
obwodu łowieckiego nr 191 — dzierżawionego Koło Łowieckie „JARZĄBEK" Białka — Grzechynia,
obwodu łowieckiego nr 211 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „SKALNIAK" w Juszczynie,
obwodu łowieckiego nr 192 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „BÓR" w Makowie Podhalańskim.
Szczegółowy plan przedstawiają załączniki do obwieszczenia.

Gmina Zawoja w ramach pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku złożonego w konkursie „Kapliczki Małopolskie 2018” otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego na realizację zadania pn. „Remont kapliczki kamiennej z I dekady XX w. w Zawoi Dolnej” przedstawiającej M.B. Niepokalanego Poczęcia, w wysokości 8 000,00 zł.

Całkowity koszt prac konserwatorskich wynosi 21 000,00 zł.

Głównym zadaniem powyższych prac konserwatorskich jest przywrócenie kapliczce wartości pierwotnych, a także zatrzymanie i wyeliminowanie przyczyn niszczenia obiektu oraz przywrócenie właściwych walorów estetycznych.

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NATERENIE GMINY ZAWOJA

Zawoja, dn. 18 październik 2018 roku

Gminna Komisja Wyborcza   
w ZawoiINFORMACJAGminna Komisja Wyborcza w Zawoi informuje, iż w dniu 20 października 2018 roku pełnić będzie dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 535 691 869, a 21 października 2018 roku w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi, Urząd Gminy Zawoja, sala konferencyjna pokój nr 21 od godziny 7:00 do zakończenia prac.


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
Danuta Tomczyk

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
- spotkanie informacyjne-Wójt Gminy Zawoja informuje, że w dniu 15 października o godzinie 18:00 w Sali Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi Centrum odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie programu „Czyste powietrze”.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy na spotkanie, na którym omówione zostaną warunki dofinansowania.

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO


W dniu  11 października 2018 r.  wpłynęła  do tut. Urzędu  od  Ludowego Klubu Sportowego  „ HURAGAN” Skawica  z siedzibą  w  Skawicy  278, 34-221 Skawica    uproszczona  oferta  na  realizację  zadania   publicznego  pn. „ Przebudowa i montaż trybun sportowych  LKS  HURAGAN SKAWICA”. Informuję, że w terminie  7 dni od  dnia zamieszczenia oferty tj.   do 18 października   2018 r. każdy  może zgłosić  uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy  Zawoja,  pocztą  tradycyjną   na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307  lub pocztą elektroniczną na adres:  sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem  „ Uwagi   dotyczące  oferty na realizację  zadania  publicznego”.

Uwagi, które   wpłyną  do Urzędu  po terminie nie będą  rozpatrywane.


Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 450z póź.zm.).

WÓJT  GMINY ZAWOJA
/-/     Marcin Pająk


Informację  zamieszczono:

  • w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie  UG Zawoja
  • na  tablicy informacyjnej w   Urzędzie  Gminy  Zawoja
  • na stronie  internetowej  Urzędu  Gminy  Zawoja  

 

Załącznik :
Oferta  uproszczona  na realizację  zadania  publicznego

Zawoja, dnia 02.10.2018 r.

RL.6150.25.2018.BZP


Obwieszczenie


Na podstawie art. 42b ust. 1 e) ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 z późn. zm.)


WÓJT GMINY ZAWOJA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI:


Książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym Koła Łowieckiego „KNIEJA" w Zawoi (obwód łowiecki nr 212), wyłożona jest w trzech częściach dla poszczególnych pod obwodów tj.:

  • część a) Leśniczówka Mosorne — dla pod obwodu obejmującego: Leśnictwo Skawica, Mosorne, Czatoża, pola i lasy prywatne górnej Zawoi,
  • część b) Leśniczówka Wełcza — dla pod obwodu całego Leśnictwa Wełcza, pola i lasy prywatne Wełczy,
  • część c) Lecznica Weterynaryjna Zawoja Centrum nr 2096 — dla pod obwodu obejmującego pola i lasy Zawoi Dolnej, Centrum i Podpolic.

Ponadto, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, iż zgodnie z art. 42b ust. 1 d ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie, książka pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu na wniosek złożony do Koła Łowieckiego w formie pisemnej, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Informacja zostanie udostępniona w formie pisemnej dla zainteresowanego.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawoja oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja.

ZŁOTE GODY W GMINIE ZAWOJA


W tym roku w uroczystości Złotych Godów, które odbyły się 3 października 2018 r. uczestniczyło trzynaście z dwudziestu par z Gminy Zawoja.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Zawoi Centrum w intencji Jubilatów odprawioną przez księży proboszczów: Ryszarda Więcka z Zawoi Centrum, ojca Jakuba Jaroszewicza z Zawoi Przysłop, Bogusława Targosza z Zawoi Górnej oraz Edwarda Łatkę ze Skawicy, którzy po zakończeniu nabożeństwa wręczyli Jubilatom listy gratulacyjne od metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Pensjonacie „BESKID” w Zawoi Wilcznej. Wójt Gminy Marcin Pająk, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał odznaczenia Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, praktyczne upominki, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny obiad. Całość uroczystości uświetnił oprawą muzyczną i śpiewem zespół regionalny „Juzyna” z Zawoi.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Do pobrania:

  1. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  2. Składy obwodowych komisji wyborczych

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS