URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz URZĄD GMINY w ZAWOI

 

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców Gminy Zawoja
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

29 listopada 2017 roku (środa)

godz. 12.30-15.00

miejsce:
 budynek Urzędu Gminy Zawoja,

Zawoja 1307.

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

  • preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
  • pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

 

w dniu 28 listopada 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

16 listopada Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Rozporządzenie obejmuje powiaty: wadowicki, suski, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski grodzki oraz ziemski, limanowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski grodzki oraz ziemski, wielicki.

Odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma zostać przeprowadzony do końca sezonu gospodarczego, czyli do 31 marca przyszłego roku.

Szczegółową liczbę dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a właściwym dzierżawcą lub zarządcą danego obwodu łowieckiego.

Treść rozporządzenia w załączniku poniżej.

  1. Rozporządzenie Wojewody

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

 

zwołuję

XXXIX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Uruchomienie  płatności kartą  płatniczą, telefonem w  Urzędzie  Gminy.

 

Od 20 listopada br. w Urzędzie Gminy Zawoja można dokonywać płatności za pomocą karty płatniczej  lub telefonu komórkowego.

Gmina Zawoja przystąpiła do Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Udział w programie jest dla urzędu bezpłatny również klienci urzędu nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji. Płatności mogą być dokonywane z wykorzystaniem terminala POS oraz płatność telefonem z wykorzystaniem panelu WebPOS oraz aplikacji  banku.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ZAWOJA 2017/2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 22 listopada 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 21 listopada 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja

Ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą

Uchwałą nr XXXVIII/374/2017

Rady Gminy Zawoja  z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacyjnego.

Nabór projektów do aktualizacji

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017-2023

 

Od dnia 20 listopada 2017 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają również możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS