Ośrodek Turystyczno - Narciarski MOSORNY GROŃ
 rusza w sobotę !

Miłośników białego szaleństwa zapraszamy do Zawoi  w najbliższą sobotę - 17 grudnia. Na narciarzy czeka kolej linowa z przygotowaną  trasą narciarską o długości 1420 m. Przez weekend z wyciągu będzie można skorzystać w godzinach od 9.00 do 18.00

                                                                                                                      Zapraszamy !

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ o wartości nieprzekraczającej 50.000 zł netto. - świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „Rozwój e-Usług w Gminie Zawoja”

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
  5. Załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 - wzór umowy

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 13.12.2016 do godz. 09:00 dnia 13.12.2016

Obszar: województwo małopolskie subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury w dolinach i kotlinach górskich do -18°C. Średnia prędkość wiatru do 5 km/h.

Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Jest to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Głównym celem programu jest podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Realizacja zadania „Nowe technologie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi” usprawni pracę bibliotekarzy oraz ułatwi dostęp użytkownikom do informacji. W zakresie otrzymanego dofinansowania biblioteka zakupi trzy zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, UPS, czytnik kodów kreskowych oraz niezbędne oprogramowania. Udział w programie w znacznym stopniu zwiększy poziom atrakcyjności usług bibliotecznych. Pozyskany sprzęt będzie użyty w realizacji szeregu działań z zakresu edukacji  czytelniczej i medialnej. Umożliwi także automatyzację biblioteki. Obecnie biblioteka jest na etapie wdrażania systemu bibliotecznego. Rozpoczęto tworzenie katalogu online. Do końca czasu realizacji zadania 41% książek w stosunku do ogólnej liczby zbiorów będzie opracowane komputerowo i udostępnione. Udział w programie korzystnie wpłynie  promocję biblioteki w środowisku lokalnym i sprawi, że użytkownicy będą mieli szybszy dostęp do naszego księgozbioru.

Załączniki :

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Uwaga do specyfikacji technicznej

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

zmiana godziny posiedzenia na 13.30

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 14 grudnia 2016 roku o godz. 16.00.

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

ZAWIADOMIENIE

                                                                                 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 13 grudnia 2016 roku o godz. 17.00

na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Zawoja zaprasza do wzięcia udziału w Warsztatach dotyczących Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się w dniu 10 grudnia 2016 roku o godzinie 8.00.w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stronie www.zawoja.ug.pl

Zachęcamy do aktywnegoudziału przedstawicieli podmiotów publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a przede wszystkim mieszkańców.

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do dnia 09 grudnia do godziny 13.00 telefonicznie pod numerem 338775006 wew. 112 lub elektronicznie na adres rewitalizacja@zawoja.ug.pl

 

Do pobrania:

- Program warsztatów

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS