INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Zawoja ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 9 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Starosta suski, informuję że w dni świąteczne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będą nieczynne. W związku z tym w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu suskiego dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej poniże podaję wykaz dni, w które będą czynne dodatkowo punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Minister Sprawiedliwości działający jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości podjął decyzję w związku z przeprowadzonym naborem na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Gmina Zawoja w związku z przystąpieniem do naboru, po pozytywnej  weryfikacji otrzymała dotację celową  w wysokości 54 000, 00 zł na zakup kompletów PSP R1 z szynami i deską ortopedyczną oraz defibrylatora dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zawoja. Nabyty sprzęt specjalistyczny ma przede wszystkim przyczynić się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz poprawy warunków pracy strażaków OSP w Zawoi.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 3 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 4 stycznia 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suskiego będzie prowadzony przez pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Zawojak” z siedzibą w Zawoi 35A, 34-222 Zawoja – zgodnie  z art. 19a ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

zwołuję

XL SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS