Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 września do 30 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Do pobrania:

  1. Komunikat
  2. Wskazówki dla mieszkańców

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

 Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 13.09.2017 do godz. 06:00 dnia 14.09.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 03:00 dnia 12.09.2017 do godz. 21:00 dnia 12.09.2017

Obszar: województwo małopolskie – subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, lokalnie 35 mm.

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną ofertą Ludowego Klubu Sportowego „Huragan” Skawica z siedzibą w Skawicy 278, 34-221 Skawica – zgodnie z art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ZAWOJA

Informuje  o rozstrzygnięciu  ws. przedmiotowej  oferty na realizację  zadania  publicznego w 2017 r.

  1. Rodzaj  zadania: Kultura fizyczna  sport  i rekreacja 
  2. Tytuł zadania publicznego:

„ Przebudowa boksów dla zawodników rezerwowych - LKS „Huragan”

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

 

Przedmiotem I przetargu  jest nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 14901/3 o pow.0,0480 ha , położona w Zawoi, powiat Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00030600/6. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXVII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 14 września 2017 roku o godz.  9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY ZAWOJA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu działania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu sportu oraz kontroli ich wykorzystania

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS