Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że od miesiąca kwietnia 2017r. obowiązują nowe karty zgłoszenia dzieci korzystających ze Świetlicy Środowiskowej zarówno w Zawoi, jak i w Skawicy. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do rodziców o zgłaszanie się do wychowawców w placówkach, celem zapisania dzieci na zajęcia i weryfikacji danych osób korzystających z tej formy wsparcia. Informujemy również, że tworzony będzie plan pracy świetlic na okres wakacji. Dlatego też chcielibyśmy określić grupy osób korzystających, celem stworzenia atrakcyjnego planu zajęć dedykowany dzieciom na okres wakacyjny. Termin dokonywania zgłoszeń upływa 28.04.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że jest możliwość odbycia praktyk studenckich w Świetlicach Środowiskowych działających w Zawoi oraz w Skawicy. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałaby poznać specyfikę pracy z dzieckiem, realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych oraz  uczestniczyć w organizacji pracy naszych placówki. Podania należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Przepisy powyższego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 6 kwietnia br.

 

Do pobrania:

- Treść Rozporządzenia

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 05.04.2017 do godz. 23:00 dnia 05.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 28 marca 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Zawoja informuje mieszkańców sołectwa Zawoja Centrum o wynikach przeprowadzonego w dniu 8 marca 2017 r. konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy urzędowej przysiółka Burdele.

Pytanie 1: Czy jest Pan(Pani) za zniesieniem nazwy urzędowej przysiółka Burdele – ilość głosów:

za – 2 osoby

przeciw – 7 osób

wstrzymujących – 11 osób

WÓJT GMINY ZAWOJA

Marcin Pająk

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXX SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 30 marca 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ogłoszenie o konkursie

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • są obywatelami polskimi,
  • posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  • nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

 

1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020

Wymiar czasu pracy: 2 x 1 pełny etat

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS