Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

                                                       

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonania zamówienia obejmującego:

 

„Remont dróg gminnych etap – IV”

Z A W I A D O M I E N I E

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 23 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

GMINNY ETAP KONKURSU

“NA NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD PRZYDOMOWY,

OBEJŚCIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM”


Wójt Gminy Zawoja ogłasza Gminny Etap Konkursu “Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym”. Konkurs ma na celu poprawę estetyki otoczenia gospodarstw i ogrodów, która prowadzi do podniesienia atrakcyjności terenów wiejskich.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dostępne będą u Sołtysów, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja. Należy składać je do 6 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Zawoja w Biurze Obsługi Klienta. Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na konieczność podania numeru telefonu.

Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych ogrodów, gospodarstw. O dokładnym terminie wizji lokalnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Rozdanie nagród dla laureatów oraz upominków dla każdego uczestnika konkursu ufundowanych przez Pana Wójta Marcina Pająka nastąpi podczas obchodów Babiogórskiej Jesieni. Najpiękniejsze ogrody przydomowe i obejścia w gospodarstwach rolnych Gmina zgłosi do Starostwa Powiatowego na II etap konkursu. 

 

W dniu 10.05.2018 r. Gmina Zawoja podpisała umowę o dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” pn. :

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Zawoi Centrum

Celem niniejszej operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców i stworzenie warunków do rekreacji poprzez budowę niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.

 

Całkowity koszt projektu: 131 404,94 zł

Kwota dofinansowania: 67 978,00 zł

Okres realizacji: do grudnia 2018 r.

 

„Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020”

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi

z siedzibą w Zawoi

Adres: 34-222 Zawoja Wełcza 991

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 09 maja 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przysłop z siedzibą w Zawoi 886, 34-222 Zawoja uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „ Przygotowanie, wydanie, promocja książki „PRZYSŁOP Z WIDOKIEM NA HISTORIĘ". Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 10 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego".

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

Informację zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja

 

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminach:

  • Skawica - 09.05.2018 r.
  • Skawica Sucha Góra - 07.05.2018 r.
  • Zawoja Centrum – 22.05.2018 r.
  • Zawoja Przysłop – 15.05.2018 r.
  • Zawoja Dolna – 17.05.2018 r.
  • Zawoja Policzne – 14.05.2018 r.
  • Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 16.05.2018 r.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do 7:30 przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej w sposób nie powodujący zagrożenia. Przypominamy, że odpadami wielkogabarytowymi są te, które nie mieszczą się w pojemniku lub worku na odpady komunalne. Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe można dostarczać bezpłatnie na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. w Zawoi Widły do PSZOK od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-15:00.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS