ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 6 grudnia 2016 roku o godz. 18.00

na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 8 grudnia 2016 roku o godz. 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ZAWOJA 2016/2017

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXVI SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 1 grudnia 2016 roku o godz.  800

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zawoja

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 788 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą nr X/88/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.12.2016r. do 21.12.2016r. w Urzędzie Gminy Zawoja (34 -222 Zawoja 1307) w godzinach urzędowania.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 788 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja Uchwał Nr XXI/206/2016, Nr XXI/207/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja. Integralną częścią projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostę­pnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące opracowania projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja (34-222 Zawoja 1307) w terminie do dnia 23 grudnia 2016r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr Wt.0050.221.2016  Wójta Gminy Zawoja  z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Wójt Gminy Zawojapodaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji. Poniżej zamieszczono formularz zgłaszania projektów. Wypełnione formularze można składać do 6.12.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@zawoja.ug.pl bądź też w Urzędzie Gminy Zawoja w godzinach pracy Urzędu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 

W ramach konkursu RPMP.02.01.01-IŹ.00-12-022/16 Oś. Priorytetowa 2 CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1.E – administracja  i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Gmina Zawoja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  pn. „ Rozwój e – usług w Gminie Zawoja” w kwocie 560.248,06 zł. Całkowita wartość projektu to 772.261,65 zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w Urzędzie Gminy Zawoja innowacyjnego systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego licznym odbiorcom kompletnych, aktualnych i zintegrowanych danych dotyczących  gminy - jej zasobami, sprawami obywatelskimi, rozliczeniami finansowymi etc.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

Budowa chodnika przy przejściu dla pieszych Szkoła Zawoja Centrum”
Lokalizacja droga DW 957 w km 2+199,9 odcinek ref.060 Zawoja Centrum

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS