Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 9 marca 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Zarządzenie Nr Wt.0050.258.2017

Wójta Gminy Zawoja

z dnia 3 marca 2017 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji uchwały Nr XXIX/285/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 8 marca 2017 roku o godz. 17:00 (zmiana godziny z 18:00)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 09:00 dnia 02.03.2017 do godz. 19:00 dnia 02.03.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu.

I N F O R M A C J A

 

Wójt Gminy Zawoja informuje mieszkańców sołectwa Zawoja Centrum o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazwy urzędowej przysiółka Burdele.

Konsultacje odbędą się na zebraniu wiejskim w dniu 8 marca 2017 r. o godzinie 18°° w sali budynku Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

Marcin Pająk

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.20.2017.KM

Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.

 

Gmina Zawoja z siedzibą w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

Zamówienie jest udzielane bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 - ze zm.)

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja.

W ramach zamówienia zostaną wykonane czynności:

- analiza stanu nieruchomości;

-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS