ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

w dniu 20 grudnia 2017 roku o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

KONKURS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w związku z realizacją projektu "Od małego do dużego uczę się pomagać na całego" w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO

W dniu 13 grudnia 2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZAWOJAK” z siedzibą w Zawoi 35A, 34-222 Zawoja uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w Klubie Sportowym UKS Zawojak w Zawoi”. Informuję, że w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 13 grudnia 2017 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Zawoja ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

 

Stanowisko pracy: młodszy referent w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Zawoja w wymiarze 1 etat.

 

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie

Wójta Gminy Zawoja  o konkursie na realizację projektów  służących  rozwojowi sportu na terenie  Gminy  Zawoja  realizowanych   w roku 2018.

 

Działając na podstawie § 7 .1.  Uchwały Nr XXXVIII/370/2017 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 października  2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu  udzielania  i rozliczania   dotacji  służących  sprzyjaniu  rozwojowi  sportu  oraz  kontroli  ich wykorzystania, Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na realizację projektów służących  rozwojowi  sportu.

INFORMACJA

 

Zgodnie z art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami)informuję, że w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja nr 624/17, znak: WA.6740.1.243.2017.AWS.AZL zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. budowa stacji paliw: budynku pawilonu, wiaty z dystrybutorami, podziemnych zbiorników na paliwo płynne (o pojemności 80 m3) i gaz propan-butan (o pojemności 15 m3), infrastruktury towarzyszącej (stanowisko: czyszczenia, na kompresor, na odkurzacz) samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej na trzy stanowiska (obieg zamknięty) oraz budynku handlowego (II etap); budowa miejsc postojowych oraz układu komunikacji wewnętrznej; pylonu cenowego i masztów flagowych; budowa zbiornika przeciwpożarowego (o pojemności 200 m3), muru oporowego (o wysokości od 1,5m do 3,5 m na długości 58,41m wzdłuż granic działek ewid. nr 2616/4 i 2626/5 oraz o wysokości 3,5m na długości 56,84m; 7,92m i 4,39m od strony działki ewid. nr 23605/15) oraz zbiornika na nieczystości ciekłe (o pojemności 9 m3); budowa instalacji wewnętrznych: wod-kan, co., elektrycznej, wentylacyjnej; budowa instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, paliwowej; na działkach ewid. nr: 2611/17, 2616/3, 2624/2, 2624/4, 2626/1, 2626/2, 2626/4, 2628/1, 2629/2, 23605/15- obręb Zawoja,która dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 104 w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 17.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 grudnia 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uchyliło Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 roku, które nakazywało odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami, niemniej jednak w ramach bioasekuracji zamieszczamy ulotki PIW informujące rolników:

Do pobrania:

  1. Informacja dla Hodowców Drobiu
  2. Apel do Hodowców Drobiu
  3. Bioasekuracja - ulotka

APEL

Urząd Gminy Zawoja przypomina, by w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i osób starszych, przestrzegany był zakaz wyrzucania resztek pokarmowych w miejscach niedozwolonych, a także dokarmiania zwierzyny leśnej. Zwierzęta schodzące z lasów w kierunku zabudowań ludzkich w poszukiwaniu pokarmu, mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci idących do szkoły oraz osób starszych, a także siać spustoszenie w uprawach rolnych oraz w przydomowych ogrodach.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Zawoja przypomina, że do  końca 2017 roku dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego - którym jest najczęściej koło łowieckie - zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku szkód wyrządzonych na działkach budowlanych podmiotem uprawnionym do szacowania szkód jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku, spowodują że za w/w szkody odpowiadać będzie Skarb Państwa, a dzierżawca bądź zarządca wyłącznie za szkody powstałe przy wykonywaniu polowania. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów powinien złożyć do właściwego wojewody ewentualnie wójta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Wzory druków niezbędnych do zgłoszenia szkody znajdują się do pobrania na stronie Urzędu Gminy: http://www.zawoja.ug.pl/node/2585 Jednocześnie przypomina się, że Ustawa Prawo łowieckie nakłada na właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych powinność współdziałania, zgodnie z potrzebami, w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS