ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 10 maja 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 9 maja 2017 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Starosta Suski podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2017 - 2026 dla lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy Zawoja, Gminy Jordanów, Gminy Maków Podhalański, Gminy Zembrzyce, Miasta Jordanów, wspólnot gruntowych na terenie Gminy Jordanów, Gminy Zembrzyce, Gminy Stryszawa położonych na obszarze Powiatu Suskiego

 

Do pobrania:

  1. obwieszczenie Starosty Suskiego
  2. prognoza oddziaływania na środowisko
  3. mapa 1
  4. mapa 2

Dobra wiadomość dla miłośników Zawoi i Babiej Góry


Kolej Linowa „Mosorny Groń” rusza 29 kwietnia 2017r.
W dniach  od 29 kwietnia do 7 maja br. kolej linowa czynna będzie codziennie w godzinach 10.00 – 19.00
Po tym okresie z kolejki będzie można korzystać w weekendy w godzinach od 10.00 do 19.00.

 

Zapraszamy !

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

w zakresie określonym uchwałą nr XXIII/221/2016 Rady Gminy Zawoja

z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 05:00 dnia 27.04.2017 do godz. 06:00 dnia 29.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Od godziny 05:00 dnia 27.04.2017 do godziny 08:00 dnia 28.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 35 mm. Opady wystąpią głównie na zachodzie i południu województwa.

Od godziny 08:00 dnia 28.04.2017 do godziny 06:00 dnia 29.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 25 mm, lokalnie 30 mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w ciągu dnia 28.04.2017.

W związku z występującymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych, bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W ciągu drugiej doby, na skutek nadal prognozowanych opadów deszczu, punktowo (zwłaszcza w zlewniach: Skawy, Raby oraz Dunajca) mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Na Wiśle powyżej Krakowa, w związku ze spływem wód opadowych, prognozowane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego. Na Wiśle w Krakowie i poniżej prognozowany jest wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

UPROSZCZONA  OFERTA  REALIZACJI ZADANIA  PUBLICZNEGO

W dniu 21 kwietnia  2017 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych uproszczona ofertę na realizację zadania publicznego pn.” Drzewa i rośliny ozdobne jako poprawa  atrakcyjności Gminy Zawoja”

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 4 maja 2017 r. do godz.10.00, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres:  d.lasa@zawoja.ug.pl z dopiskiem „ Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego”.

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

 

Informację  zamieszczono:

·         w Biuletynie  Informacji Publicznej  na stronie UG Zawoja

·         na  tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy  Zawoja

·         na stronie  internetowej  Urzędu Gminy Zawoja 

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Publicznego i Ochrony Zdrowia

 

w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję

XXXII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 27 kwietnia 2017 roku o godz. 900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.04.2017 do godz. 08:00 dnia 21.04.2017

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się temperatury od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C, a w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C, przy gruncie lokalnie do -7°C.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS