KOMUNIKAT

W sprawie przeprowadzenia wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji grutów i budynków.

 

Na zlecenie Powiatu Suskiego Firma MGGP S.A. w Tarnowie realizuje w okresie styczeń 2017 - styczeń 2018 prace geodezyjne w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skawica, w gminie Zawoja.

 

Wykonawca prac informuje, że od dnia 27 marca 2017r. pracownicy Firmy MGGP S.A. rozpoczną prace polegające na wywiadzie terenowym w każdej posesji, mającym na celu pozyskanie podstawowych danych o budynkach i lokalach oraz użytkach gruntowych zabudowanych, a także pomiar budynków oraz stan użytkowania.

 

W interesie każdego właściciela nieruchomości jest umożliwienie nam zebrania rzetelnej informacji, na podstawie której zostanie opracowana baza danych o działkach, użytkach i budynkach dla obrębu Skawica.

 

Dane dotyczące m.in. materiału ścian budynków, roku zakończenia budowy, funkcji użytkowej, powierzchni zabudowy budynków, oraz dane dotyczące lokali w tym ich ilości, funkcji i powierzchni użytkowej są danymi ewidencyjnymi, które pozyskuje się zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz. U. 2016r. poz. 1034) i zostaną one wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Prosimy o przychylność i zrozumienie dla wykonywanej przez nas pracy.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni

Adres:

34-222 Zawoja

dla której organem prowadzącym jest Gmina Zawoja

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

 

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O premię będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy oraz małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie może być przyznane również tym, którzykorzystają z „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć jednak wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro

Pomoc dla rolników skrojona na miarę Małopolski

 

Od 30 marca ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się rolnik, którego gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną mniejszą niż10 tys. euro i który ubezpieczony jest w KRUS. Działanie to skierowane jest do osób, które zdecydują się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzą w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja

ogłasza nabór wniosków

na stypendia naukowe, sportowe i artystyczne dla dzieci i młodzieży gminy Zawoja

 

1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

2.  Wnioski ( do pobrania w biurze obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl; w Szkołach na terenie Gminy Zawoja) złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

3.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr XVII/158/2016 Rady Gminy Zawoja  z dnia 07.03.2016 r.

4.  Do wniosku należy dołączyć:

- informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach i zajmowane miejsca za rok 2016.

5.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

OGŁOSZENIE

Poszukujemy właściciela psa znalezionego w Zawoi Górnej.

Informacji na jego temat udziela Gabinet Weterynaryjny w Zawoi pod nr telefonu

33 8775 050 lub 602 192 467

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonania poniższego zamówienia.

 

Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej "Czatoża Piwniczki Markowa" 441074 K  w Zawoi  w km 0+174 " działka nr ewid . 23580, na potoku Urwisko

 

Zapytanie ofertowe

GKI.7031.26.2017.KM

- Usługi geodezyjne dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 r.

 

Gmina Zawoja z siedzibą w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

Zamówienie jest udzielane bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 - ze zm.)

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja.

W ramach zamówienia zostaną wykonane czynności:

- analiza stanu nieruchomości;

-wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności podziału nieruchomości na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS