OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZAWOJA

z dnia  27 sierpnia  2018 r.

 

 w sprawie  podania  do publicznej  wiadomości  informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach  zarządzonych  na dzień 21 października  2018 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZAWOJA

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

wykaz miejsc na terenie Gminy Zawoja, na których są zlokalizowane tablice ogłoszeniowe przeznaczone na urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze

Ogłoszenie

o konsultacjach Programu Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi  na 2019 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz URZĄD GMINY w ZAWOI

ZAPRASZAJĄ

 mieszkańców Gminy Zawoja
 na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek)

godz. 9.00-11.30

miejsce:
 budynek Urzędu Gminy Zawoja,

Zawoja 1307.

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościamiwsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Z TERYTORIALSAMI BEZPIECZNIEJ

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja

 

Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwał XLIV/447/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. oraz nr XLV/465/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja.

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie nowego terenu usługowo-rekreacyjnego oraz umożliwienie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW na terenie planowanej inwestycji BPN polegającej na budowie Centrum Edukacji Przyrodniczej Morgi.

Integralną częścią projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz.U. z 2017r., poz.1045 z późniejszymi zmianami).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja (34-222 Zawoja 1307) w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

 

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwały nr XLV/464/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

Przedmiotem zmiany planu jest korekta części tekstowej ustaleń planu.

Integralną częścią projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz.U. z 2017r., poz.1045 z późniejszymi zmianami).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja (34-222 Zawoja 1307) w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zapytanie cenowe

do Oferentów

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:  

„Wykonanie ekspertyzy dla zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Urzędu Gminy Zawoja zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Kapituła Honorowych Tytułów Gminy Zawoja informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nadania honorowych tytułów w 2018 roku:

  • Honorowy Obywatel Gminy Zawoja
  • Zasłużony dla Gminy Zawoja
  • Człowiek Roku Gminy Zawoja

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja pisemnie do 20 lipca 2018 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów zostały określone w Regulaminie szczególnych zasług poniesionych na rzecz mieszkańców Gminy Zawoja.

 

Przewodniczący Kapituły

Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

dr inż. Sławomir Kudzia

Do pobrania:

  1. UCHWAŁA NR XLV/463/2018 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą NR XVII/145/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.
  2. UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą Nr XVII/145/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS