Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

 

zwołuję

XLII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Szkolenia dla Beneficjentów

 

            Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów o tematyce: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność z zakresu Projektów Grantowych”.

Szkolenia przeprowadzone będą w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

            Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 22 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

            Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pldo dnia 20 lutego 2018 r.

            Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 lutego 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

WÓJT GMINY ZAWOJA 

 

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica

Spotkanie szkoleniowo - warsztatowe

dla Beneficjentów

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu dla beneficjentów z zakresu wypełniania:

a) wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 15 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pl do dnia 14  lutego 2018 r.

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 07.03.2018 – 09.03.2018 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego, ul. Płk. T. Semika 1 w Suchej Beskidzkiej.

Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 19.02.2018 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 21:00 dnia 05.02.2018 do godz. 08:00 dnia 06.02.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -17°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.02.2018 do godz. 24:00 dnia 03.02.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm. W ciągu kolejnych godzin następować będzie dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.

KONKURS ‘’ WARTO BEZGOTÓWKOWO’’

Informujemy, że  Urząd  Gminy  Zawoja  uczestniczy  w  Konkursie  promującym  płatności  bezgotówkowe w Urzędach pod hasłem. „ Warto  bezgotówkowo” organizowanego   przez  Krajową  Izbę  Rozliczeniową  pod honorowym patronatem  Ministerstwa  Rozwoju.

Celem  konkursu  jest  wspieranie   wizerunku urzędu  jako  miejsca  udostępniającego  nowoczesne formy  płatności.

Konkurs jest realizowany  od  01 stycznia    2018 r. do  31 marca  2018 r.

W Konkursie zwyciężą  urzędy z największym  wskaźnikiem   udziału płatności  zrealizowanych w terminalach  POS w ogólnej liczbie  wykonanych  transakcji  na rzecz urzędu  ( gotówkowych i bezgotówkowych ) w czasie  trwania  konkursu.

Gminy, które zwycięża  otrzymają  cenne nagrody  - nowoczesne  pakiety cyfrowe, które  zostaną przekazane  wskazanym  jednostkom edukacyjny na  terenie Gminy.

Zapraszamy   wszystkich  mieszkańców do dokonywania  płatności  bezgotówkowych - kartą płatniczą  lub  telefonem komórkowym.

Strony