Ogłoszenia

INFORMACJA

 

Zgodnie z art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami)informuję, że w dniu 28.11.2017r. została wydana decyzja nr 624/17, znak: WA.6740.1.243.2017.AWS.AZL zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn. budowa stacji paliw: budynku pawilonu, wiaty z dystrybutorami, podziemnych zbiorników na paliwo płynne (o pojemności 80 m3) i gaz propan-butan (o pojemności 15 m3), infrastruktury towarzyszącej (stanowisko: czyszczenia, na kompresor, na odkurzacz) samoobsługowej, bezdotykowej myjni samochodowej na trzy stanowiska (obieg zamknięty) oraz budynku handlowego (II etap); budowa miejsc postojowych oraz układu komunikacji wewnętrznej; pylonu cenowego i masztów flagowych; budowa zbiornika przeciwpożarowego (o pojemności 200 m3), muru oporowego (o wysokości od 1,5m do 3,5 m na długości 58,41m wzdłuż granic działek ewid. nr 2616/4 i 2626/5 oraz o wysokości 3,5m na długości 56,84m; 7,92m i 4,39m od strony działki ewid. nr 23605/15) oraz zbiornika na nieczystości ciekłe (o pojemności 9 m3); budowa instalacji wewnętrznych: wod-kan, co., elektrycznej, wentylacyjnej; budowa instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, paliwowej; na działkach ewid. nr: 2611/17, 2616/3, 2624/2, 2624/4, 2626/1, 2626/2, 2626/4, 2628/1, 2629/2, 23605/15- obręb Zawoja,która dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 104 w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 17.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 grudnia 2017 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 17:00 dnia 10.12.2017 do godz. 11:00 dnia 12.12.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion północny

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków południowych.

 

Zjawisko: Roztopy
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 06:00 dnia 11.12.2017 do godz. 10:00 dnia 12.12.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C rano do 12°C w godzinach południowych oraz opady deszczu od 0 mm do 3 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. W pozostałym okresie ważności ostrzeżenia temperatura utrzymywać się będzie w zakresie 6°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 50 km/h do 60 km/h, z porywami do 115 km/h, z południa.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

Przedmiotem II przetargu  jest nieruchomość oznaczona nr działki ewid. 14901/3 o pow.0,0480 ha , położona w Zawoi, powiat Suski, stanowi własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1B/00030600/6. W/w nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków uchyliło Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 roku, które nakazywało odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami, niemniej jednak w ramach bioasekuracji zamieszczamy ulotki PIW informujące rolników:

Do pobrania:

  1. Informacja dla Hodowców Drobiu
  2. Apel do Hodowców Drobiu
  3. Bioasekuracja - ulotka

APEL

Urząd Gminy Zawoja przypomina, by w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i osób starszych, przestrzegany był zakaz wyrzucania resztek pokarmowych w miejscach niedozwolonych, a także dokarmiania zwierzyny leśnej. Zwierzęta schodzące z lasów w kierunku zabudowań ludzkich w poszukiwaniu pokarmu, mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci idących do szkoły oraz osób starszych, a także siać spustoszenie w uprawach rolnych oraz w przydomowych ogrodach.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Zawoja przypomina, że do  końca 2017 roku dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego - którym jest najczęściej koło łowieckie - zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania. W przypadku szkód wyrządzonych na działkach budowlanych podmiotem uprawnionym do szacowania szkód jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku, spowodują że za w/w szkody odpowiadać będzie Skarb Państwa, a dzierżawca bądź zarządca wyłącznie za szkody powstałe przy wykonywaniu polowania. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów powinien złożyć do właściwego wojewody ewentualnie wójta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Wzory druków niezbędnych do zgłoszenia szkody znajdują się do pobrania na stronie Urzędu Gminy: http://www.zawoja.ug.pl/node/2585 Jednocześnie przypomina się, że Ustawa Prawo łowieckie nakłada na właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych powinność współdziałania, zgodnie z potrzebami, w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 4 grudnia 2017 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZŁOTE GODY W GMINIE ZAWOJA

Jak co roku w naszej gminie odbyła się uroczystość Złotych Godów, na którą przybyły zaproszone przez Wójta Gminy Marcina Pająka pary małżeńskie obchodzące 50-lecie pożycia małżeńskiego. W tym roku uroczystość ta odbyła się 29 listopada 2017 r. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Zawoi Centrum w intencji Jubilatów odprawioną przez księży proboszczów: Ryszarda Więcka z Zawoi Centrum, ojca Jakuba Jaroszewicza z Zawoi Przysłop oraz Krzysztofa Strzelczyka ze Skawicy, którzy po zakończeniu nabożeństwa wręczyli Jubilatom listy gratulacyjne od metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Pensjonacie „BESKID” w Zawoi Wilcznej. Wójt, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał odznaczenia Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie wręczając jednocześnie listy gratulacyjne i upominki od władz samorządowych. Całość uroczystości uświetnił występ zespołu "JUZYNA" z Zawoi.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady śniegu i oblodzenie
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 00:00 dnia 30.11.2017 do godz. 09:00 dnia 01.12.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 30 cm. Największe opady prognozowane są w czwartek nad ranem i w dzień. Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C, przy gruncie do -2°C.

Strony