Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Zawoja ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi

z siedzibą w Zawoi

Adres: 34-222 Zawoja Wełcza 991

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 09 maja 2018 r. wpłynęła do tut. Urzędu od Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przysłop z siedzibą w Zawoi 886, 34-222 Zawoja uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. „ Przygotowanie, wydanie, promocja książki „PRZYSŁOP Z WIDOKIEM NA HISTORIĘ". Informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 10 maja 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie na dziennik podawczy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zawoja.ug.pl z dopiskiem „Uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego".

Uwagi, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

Informację zamieszczono:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie UG Zawoja
  • na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Zawoja

 

Załącznik :

Oferta uproszczona na realizację zadania publicznego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu

w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 09.05.2018 do godz. 23:00 dnia 09.05.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami, głownie na zachodzie województwa, burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon w poszczególnych sołectwach w terminach:

  • Skawica - 09.05.2018 r.
  • Skawica Sucha Góra - 07.05.2018 r.
  • Zawoja Centrum – 22.05.2018 r.
  • Zawoja Przysłop – 15.05.2018 r.
  • Zawoja Dolna – 17.05.2018 r.
  • Zawoja Policzne – 14.05.2018 r.
  • Zawoja Wełcza, Zawoja Mosorne – 16.05.2018 r.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do 7:30 przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej w sposób nie powodujący zagrożenia. Przypominamy, że odpadami wielkogabarytowymi są te, które nie mieszczą się w pojemniku lub worku na odpady komunalne. Ponadto informuje się, że odpady wielkogabarytowe można dostarczać bezpłatnie na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o. w Zawoi Widły do PSZOK od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-15:00.

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 7 maja 2018 roku o godz. 17:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

 

w dniu 30 kwietnia 2018 roku o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 26 kwietnia 2018 roku godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

 

Strony