Ogłoszenia

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.07.2018 do godz. 08:00 dnia 20.07.2018

Obszar: województwo małopolskie powiat suski

Przebieg: W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły poniżej kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie wody wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W dalszej kolejności spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych zwłaszcza w zlewniach Skawy, Raby oraz Dunajca. Stan alarmowy może zostać przekroczony także na Małej Wiśle w profilu Jawiszowice

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja

 

Na podstawie art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwał XLIV/447/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. oraz nr XLV/465/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja.

Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie nowego terenu usługowo-rekreacyjnego oraz umożliwienie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW na terenie planowanej inwestycji BPN polegającej na budowie Centrum Edukacji Przyrodniczej Morgi.

Integralną częścią projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz.U. z 2017r., poz.1045 z późniejszymi zmianami).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja (34-222 Zawoja 1307) w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WÓJT GMINY ZAWOJA

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja

 

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zawoja uchwały nr XLV/464/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

Przedmiotem zmiany planu jest korekta części tekstowej ustaleń planu.

Integralną częścią projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie Prognoza oddziaływania na środowisko opracowana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  Dz.U. z 2017r., poz.1045 z późniejszymi zmianami).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Zawoja (34-222 Zawoja 1307) w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zapytanie cenowe

do Oferentów

 

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:  

„Wykonanie ekspertyzy dla zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku Urzędu Gminy Zawoja zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Intensywne opady deszczu z burzami
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 13:51 dnia 17.07.2018 do godz. 08:00 dnia 19.07.2018

Obszar: województwo małopolskie powiat suski

Przebieg: Obserwuje się i prognozuje występowanie opadow deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadow do godz. 08:00 dnia 18.07.2018 miejscami od 35 mm do 50 mm. Wysokość opadow w okresie od godz. 08:00 dnia 18.07.2018 do godz. 08:00 dnia 19.07.2018 od 45 mm do 60 mm, lokalnie w rejonach podgorskich i w gorach do 70 mm. W trakcie opadow deszczu możliwe są burze z porywami wiatru do 65 km/h

Kapituła Honorowych Tytułów Gminy Zawoja informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nadania honorowych tytułów w 2018 roku:

  • Honorowy Obywatel Gminy Zawoja
  • Zasłużony dla Gminy Zawoja
  • Człowiek Roku Gminy Zawoja

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja pisemnie do 20 lipca 2018 roku.

Zasady zgłaszania kandydatów zostały określone w Regulaminie szczególnych zasług poniesionych na rzecz mieszkańców Gminy Zawoja.

 

Przewodniczący Kapituły

Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

dr inż. Sławomir Kudzia

Do pobrania:

  1. UCHWAŁA NR XLV/463/2018 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą NR XVII/145/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.
  2. UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą Nr XVII/145/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej

(3 WOLNE STANOWISKA )

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego

Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego w sprzęt multimedialny

Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

OTWARTY  KONKURS OFERT

 Na  podstawie  art. 11 i art. 13 ustawy  z dnia   24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwały  Nr  XXXVIII/371/2017 Rady  Gminy  Zawoja  z dnia  26 października  2017 r.  w sprawie  Programu  współpracy  Gminy  Zawoja z organizacjami  pozarządowymi   i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku   publicznego    na rok   2018.

WÓJT GMINY  ZAWOJA

ogłasza otwarty konkurs   ofert  na  realizację  zadania   publicznego   Gminy  Zawoja   w 2018 r.  w  zakresie:

EKOLOGIA I OCHRONA  ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO

Zadanie  p.n. „ Organizowanie  i promowanie  wędkarstwa, rekreacji, sportu  wędkarskiego, użytkowania  i ochrony  wód, działania  na  rzecz  ochrony  przyrody i kształtowania  etyki wędkarskiej  na terenie  Gminy  Zawoja

Strony