Ogłoszenia

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Zawoja

Przedmiotem II przetargu są nieruchomości  stanowiące własność Gminy Zawoja , położone są  w Zawoi,  przeznaczone łącznie do sprzedaży i obejmują  nr działek ewid. 20693/10, 20708/9, 20708/13, 20687/11 o powierzchni  ogólnej  0,7992 ha.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Zawoja Górna informuje, że są do odebrania decyzje podatku od nieruchomości podatku rolnego oraz istnieje możliwość dokonania opłaty tegoż podatku od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 12:00 w terminie od 26.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w remizie OSP w Zawoi Wilcznej.

INFORMACJA

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

z dnia 21 lutego 2018 r.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

 

zwołuję

XLII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Szkolenia dla Beneficjentów

 

            Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów o tematyce: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność z zakresu Projektów Grantowych”.

Szkolenia przeprowadzone będą w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

            Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 22 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

            Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pldo dnia 20 lutego 2018 r.

            Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 lutego 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

WÓJT GMINY ZAWOJA 

 

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica

Spotkanie szkoleniowo - warsztatowe

dla Beneficjentów

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu dla beneficjentów z zakresu wypełniania:

a) wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 15 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pl do dnia 14  lutego 2018 r.

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu naszej gminy zostanie przeprowadzona w dniach 07.03.2018 – 09.03.2018 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego, ul. Płk. T. Semika 1 w Suchej Beskidzkiej.

Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 19.02.2018 r.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić do kwalifikacji.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 02:00 dnia 08.02.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Strony