Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 19 października 2017 roku o godz. 16:00

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawicy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„ Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

 Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 18 października 2017 roku godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Świadczenie usług cateringowych dla 30 podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( tekst. jedn. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia   Nr Wt.0050.329.2017 Wójta Gminy Zawoja  z dnia
3 października  2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

1.Zakres ogłoszonego wykazu

Przedmiotem wykazu są nieruchomości oznaczone nr działki ewid. 1913/3 , 1913/5 i  1917/4 o łącznej powierzchni 0,1850 ha, położone w Zawoi, stanowiące własność Gminy Zawoja, dla której Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio KR1B/00030600/6 i KR1B/00046654/4. W/w nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017

Obszar: województwo małopolskie - subregion południowy

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, południowo-zachodni, wieczorem skręcający na zachodni. Największe natężenie zjawiska prognozowane jest wieczorem i przed północą.

 

 ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 9 października 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

Strony